Algemene voorwaarden voor dienstverlening van JaGri Administratieve Dienstverlening,

gevestigd te Geleen

 

Artikel 1: Definities

1.1 Onder opdracht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 7:400

van het Burgerlijk Wetboek.

1.2 Onder JaGri Administratieve Dienstverlening wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: mevrouw J.Y.H. van Grinsven-Jacobs handelend onder de naam JaGri Administratieve Dienstverlening, kantoorhoudend te Beek.

1.3 Onder opdrachtgever wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de natuurlijke persoon of rechtspersoon ten opzichte

van wie JaGri Administratieve Dienstverlening als in artikel 1.2 bedoeld zich verbindt tot het verrichten van werkzaamheden.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten van de opdrachtgever aan JaGri Administratieve Dienstverlening, alsmede op alle aanbiedingen (offertes) die op zodanige opdrachten betrekking hebben.

2.2 De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden ook en onvoorwaardelijk voor alle

toekomstige opdrachten van de opdrachtgever aan JaGri Administratieve Dienstverlening, alsmede op alle toekomstige

aanbiedingen (offertes) die op zodanige opdrachten betrekking hebben.

2.3 Op van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen en/of op eigen voorwaarden of bedingen, kan de opdrachtgever

slechts een beroep doen, indien die afwijkende bedingen en/of voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk door

JaGri Administratieve Dienstverlening zijn aanvaard.

 

Artikel 3: Offertes

3.1 Indien JaGri Administratieve Dienstverlening in een offerte een opgave doet van de kosten, welke de uitvoering van een

opdracht in een bepaald geval met zich mee zullen brengen, geschiedt deze opgave vrijblijvend en aan de hand van een

schatting van de te besteden tijd; op basis van de gegevens, die bekend zijn op het moment van uitbrengen van de offerte.

Bij het uitbrengen van een offerte wordt ervan uitgegaan, dat de opdrachtgever steeds tijdig, juist, volledig en efficiënt de

medewerking geeft en de bescheiden en inlichtingen verstrekt, die voor de uitvoering van de opdracht van belang is,

respectievelijk zijn.

3.2 De geldigheid van offertes bedraagt als regel 30 dagen.

3.3 Indien een offerte door beide partijen is ondertekend, geldt de offerte als opdracht.

3.4 Alle in de offerte vermelde bedragen zijn exclusief omzetbelasting, tenzij expliciet anders staat vermeld.

 

Artikel 4: Opdracht

4.1 Een opdracht alsmede latere wijzigingen van een opdracht zijn voor JaGri Administratieve Dienstverlening eerst verbindend,

nadat deze door JaGri Administratieve Dienstverlening zijn aanvaard.

4.2 De opdrachtgever is steeds gerechtigd een eenmaal verstrekte opdracht in te trekken of te wijzigen. In dat geval is de

opdrachtgever altijd gehouden aan JaGri Administratieve Dienstverlening het volledige voor de gehele opdracht

overeengekomen honorarium en gemaakte kosten te betalen voor geleden verlies cq. gederfde winst.

4.3 JaGri Administratieve Dienstverlening is altijd gerechtigd een opdracht terug te geven.

4.4 Indien JaGri Administratieve Dienstverlening de opdracht ontbindt vanwege redenen genoemd in artikel 4.3, dan is het

bepaalde in artikel 4.2 van deze voorwaarden van overeenkomstige toepassing.

4.5 Voor het geval een behoorlijke uitvoering van een opdracht met zich meebrengt dat ook werkzaamheden worden

uitgevoerd, die aanvankelijk niet tot de opdracht behoorden, wordt de opdracht geacht zich ook tot deze andere

werkzaamheden uit te strekken en worden de daaraan bestede tijd en de in dat verband gemaakte kosten extra aan de

opdrachtgever in rekening gebracht.

4.6 Indien dit voor een goede uitvoering van een gegeven opdracht noodzakelijk of bevorderlijk is, is JaGri Administratieve Dienstverlening eveneens gerechtigd derden bij de uitvoering van de opdracht in te schakelen. JaGri Administratieve Dienstverlening zal de opdrachtgever zo veel mogelijk vooraf over de inschakeling van deze derden raadplegen en deze daarover in elk geval zo snel mogelijk informeren. JaGri Administratieve Dienstverlening is niet aansprakelijk voor eventuele

tekortkomingen van deze derden.

4.7 JaGri Administratieve Dienstverlening verplicht zich de opdracht uit te voeren naar beste weten en kunnen.

4.8 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is een aan JaGri Administratieve Dienstverlening voor of in het

kader van de uitvoering van (een deel van) de opdracht gestelde termijn geen fatale termijn en treedt verzuim van

JaGri Administratieve Dienstverlening eerst in nadat deze door de opdrachtgever schriftelijk in gebreke is gesteld.

 

Artikel 5: Overmacht

5.1 Als overmacht aan de zijde van JaGri Administratieve Dienstverlening (waaronder is verstaan: de niet aan

JaGri Administratieve Dienstverlening toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van een opdracht) gelden alle

onvoorziene omstandigheden en onvrijwillige storingen, die het voor JaGri Administratieve Dienstverlening onmogelijk of

uitermate bezwaarlijk maken om de opdracht tijdig en/of onder de overeengekomen voorwaarden uit te voeren. Als

overmacht in deze zin gelden in elk geval (doch niet uitsluitend) arbeidsongeschiktheid, brand, diefstal, inbraak,

computerstoring of andere calamiteiten op het kantoor van JaGri Administratieve Dienstverlening of op het

kantoor van derden, die door opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht waren betrokken, alsmede wanprestatie

(waaronder is te verstaan: de toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een verbintenis) door deze

derden.

5.2 Overmacht geeft JaGri Administratieve Dienstverlening het recht om, tenzij de aard van de opdracht zich daartegen verzet,

de overeengekomen werkzaamheden onder naar redelijkheid en billijkheid aangepaste voorwaarden te verrichten. In dit

geval zal de opdrachtgever steeds gerechtigd zijn de opdracht in te trekken. JaGri Administratieve Dienstverlening kan ook de

opdracht met onmiddellijke ingang opzeggen of de uitvoering daarvan opschorten.

5.3 Overmacht verplicht JaGri Administratieve Dienstverlening niet tot betaling van schadevergoeding (hoe ook genaamd).

5.4 In geval van overmacht is de opdrachtgever gehouden aan JaGri Administratieve Dienstverlening de inmiddels door haar

gemaakte kosten alsmede de door haar bestede tijd te vergoeden overeenkomstig het bepaalde in artikel 6.

 

 

 

Artikel 6: Declaraties

6.1 Tenzij door JaGri Administratieve Dienstverlening uitdrukkelijk schriftelijk anders is aanvaard, declareert JaGri Administratieve Dienstverlening de kosten van zijn dienstverlening maandelijks aan de hand van de daadwerkelijk aan de uitvoering van de opdracht bestede tijd, tegen een door hem met de opdrachtgever overeengekomen uurtarief.

6.2 Het uurtarief wordt in het algemeen bepaald door het (financiële) belang van de door JaGri Administratieve Dienstverlening te verrichten werkzaamheden en de omvang van te verrichten werkzaamheden.

6.3 Reis-, verblijfs-, kantoor-, en administratiekosten kunnen apart bij de opdrachtgever in rekening gebracht worden.

6.4 De opdrachtgever zal kosten van derden welke op aanwijzing van JaGri Administratieve Dienstverlening in het kader van de

opdracht gemaakt zijn, rechtstreeks aan de betreffende derde voldoen.

6.5 De uurtarieven als bedoeld in artikel 6.2 kunnen door JaGri Administratieve Dienstverlening jaarlijks worden gewijzigd.

JaGri Administratieve Dienstverlening doet van de wijziging van uurtarieven vooraf schriftelijk mededeling aan de

opdrachtgever. De geldende uurtarieven zullen door JaGri Administratieve Dienstverlening steeds op eerste verzoek aan de

opdrachtgever worden medegedeeld.

6.6 Een vast bedrag voor de overeengekomen werkzaamheden zal JaGri Administratieve Dienstverlening slechts dan in rekening brengen indien zowel het vaste bedrag als de daarvoor door JaGri Administratieve Dienstverlening te

verrichten werkzaamheden uitdrukkelijk schriftelijk zijn vastgelegd.

6.7 Voor zover redelijkerwijs mogelijk doet JaGri Administratieve Dienstverlening op verzoek van de opdrachtgever vooraf

opgave van geschatte kosten die verbonden zijn met de uitvoering van de opdracht of een deel daarvan. Artikel 3.1 is

daarbij van overeenkomstige toepassing.

6.8 JaGri Administratieve Dienstverlening is gehouden om op eerste vordering van de opdrachtgever een schriftelijke specificatie van zijn declaratie te verstrekken, waaruit zo mogelijk de aard van de verrichte werkzaamheden, de duur daarvan, de persoon die de werkzaamheden heeft verricht, de gehanteerde tarieven alsmede eventueel daarop toegepaste

verlagingen of verhogingen van de gedeclareerde werkzaamheden blijken en waaruit in elk geval in redelijkheid blijkt

welke de componenten zijn waaruit de declaratie is opgebouwd.

 

Artikel 7: Betaling

7.1 Betaling van de declaratie van JaGri Administratieve Dienstverlening dient plaats te vinden binnen veertien dagen na

dagtekening van de declaratie door storting of overmaking op de door JaGri Administratieve Dienstverlening

op haar declaratie vermelde bank- of girorekening of door contante betaling, zonder enige aftrek en zonder dat de opdrachtgever beroep kan doen op verrekening.

7.2 Bij niet betaling binnen de gestelde termijn, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daartoe enige

sommatie of ingebrekestelling noodzakelijk is, en wordt hij een rente verschuldigd van één (1) procent per maand of een

deel daarvan, welke rente wordt berekend vanaf de vijftiende dag na dagtekening van de declaratie.

7.3 Alle kosten door JaGri Administratieve Dienstverlening te maken in verband met de invordering van JaGri Administratieve Dienstverlening toekomende, worden volledig door de opdrachtgever aan JaGri Administratieve Dienstverlening vergoed,

inclusief de buitengerechtelijke incassokosten.

7.4 JaGri Administratieve Dienstverlening is steeds gerechtigd aan zijn opdrachtgever een voorschot of een aanvullend voorschot in rekening te brengen dan wel genoegzame zekerheid voor de betaling van zijn declaraties te verlangen. In rekening

gebrachte voorschotten worden verrekend bij het einde van de opdracht.

7.5 Indien de opdrachtgever in verzuim is, worden alle door JaGri Administratieve Dienstverlening ten name van de

opdrachtgever gestelde declaraties opeisbaar, inclusief eventueel door JaGri Administratieve Dienstverlening nog

op te stellen declaraties ter zake van verrichte diensten in de lopende declaratieperiode.

7.6 Een door de opdrachtgever aan JaGri Administratieve Dienstverlening gedane betaling, geschiedt allereerst ter voldoening

van rente en kosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande vordering, tenzij door de opdrachtgever

uitdrukkelijk of impliciet is aangegeven ter voldoening waarvan de betaling strekt.

 

Artikel 8: Retentierecht

8.1 Indien de opdrachtgever in gebreke blijft met betrekking tot betaling van het aan JaGri Administratieve Dienstverlening

verschuldigde, heeft JaGri Administratieve Dienstverlening het recht de uitkomsten van zijn werkzaamheden achter te

houden, totdat integrale betaling van het aan JaGri Administratieve Dienstverlening verschuldigde heeft plaatsgevonden of

toereikende zekerheid voor betaling daarvan is gesteld.

8.2 JaGri Administratieve Dienstverlening zal bij de uitoefening van het in artikel 8.1 bedoelde retentierecht trachten te

voorkomen dat voor de opdrachtgever onherstelbare schade ontstaat.

 

Artikel 9: Klachten

9.1 Op straffe van verlies van het recht op de klacht in of buiten rechte een beroep te doen, dienen klachten schriftelijk te

worden ingediend binnen veertien dagen nadat de opdrachtgever van de klacht kennis heeft genomen, of van de klacht

redelijkerwijs kennis had kunnen nemen.

9.2 Klachten van de opdrachtgever betreffende de uitvoering van de door JaGri Administratieve Dienstverlening verrichte

werkzaamheden, geven de opdrachtgever niet het recht zijn betalingsverplichtingen op te schorten.

9.3 Klachten omtrent de hoogte of samenstelling van de declaratie dienen binnen veertien dagen na dagtekening van de

declaratie schriftelijk in het bezit van JaGri Administratieve Dienstverlening te zijn. Bij gebreke hiervan heeft JaGri Administratieve Dienstverlening het recht de klacht naast zich neer te leggen en verliest de opdrachtgever het recht op

de klacht in of buiten rechte een beroep te doen.

 

Artikel 10: Beperking aansprakelijkheid

10.1 De aansprakelijkheid van JaGri Administratieve Dienstverlening is te allen tijde beperkt tot maximaal het declaratiebedrag

(exclusief btw) dat het JaGri Administratieve Dienstverlening over de laatste 12 maanden gedeclareerd heeft.

10.2 Het kantoor is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade of indirecte schade waaronder mede dient te worden verstaan

stagnatie in de geregelde gang van zaken van de opdrachtgever en inkomensderving of gederfde winst door de

opdrachtgever.

10.3 Onder schade als in artikelen 10.1 en 10.2 bedoeld, zijn aanspraken van derden niet mede begrepen. De

opdrachtgever vrijwaart JaGri Administratieve Dienstverlening uitdrukkelijk voor alle aanspraken van die derden.

10.4 Elke aansprakelijkheid van JaGri Administratieve Dienstverlening vervalt indien de opdrachtgever JaGri Administratieve Dienstverlening niet in de gelegenheid heeft gesteld zelf maatregelen te treffen om de tekortkoming te herstellen of de schade die het gevolg van de tekortkoming is, te beperken.

10.5 Elke aansprakelijkheid van het JaGri Administratieve Dienstverlening vervalt indien de opdrachtgever bij een eventuele

externe controle het JaGri Administratieve Dienstverlening niet in de gelegenheid stelt hierbij aanwezig te zijn.

10.6 JaGri Administratieve Dienstverlening is niet aansprakelijk voor schade welke is veroorzaakt door onrechtmatig handelen

door de opdrachtgever of doordat de opdrachtgever aan JaGri Administratieve Dienstverlening onjuiste of onvolledige

informatie heeft verstrekt.

10.7 Elke aansprakelijkheid van het JaGri Administratieve Dienstverlening vervalt uiterlijk na 1 jaar, nadat de werkzaamheden zijn verricht.

 

Artikel 11: Intellectuele eigendom

11.1 De door JaGri Administratieve Dienstverlening aan de opdrachtgever uitgebrachte adviezen en anderszins verrichte

werkzaamheden zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen of door JaGri Administratieve Dienstverlening

bevestigd, uitsluitend bedoeld ten behoeve van de opdrachtgever zelf. Alle rechten van intellectuele eigendom van deze

adviezen of andersoortige uitkomsten van de werkzaamheden van JaGri Administratieve Dienstverlening komen uitsluitend

aan JaGri Administratieve Dienstverlening toe.

11.2 Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden deze adviezen, of andersoortige uitkomsten van de werkzaamheden van

JaGri Administratieve Dienstverlening te gebruiken voor derden, of derden daarvan direct of indirect te doen profiteren.

 

Artikel 12: Opslag van Informatie

12.1 JaGri Administratieve Dienstverlening is verplicht tot zorgvuldige bewaring van de van de opdrachtgever afkomstige

informatie en bescheiden gedurende de uitvoering van de opdracht. JaGri Administratieve Dienstverlening is niet verplicht tot

bewaring van zulke informatie en bescheiden na het eindigen van de uitvoering van de opdracht.

12.2 Buiten het geval van opzet of grove schuld, zal JaGri Administratieve Dienstverlening niet kunnen worden aangesproken voor betaling van enige schade als gevolg van het verloren gaan van de in artikel 12.1 bedoelde informatie of bescheiden.

12.3 Onder schade als in artikel 12.2 bedoeld, zijn aanspraken van derden mede begrepen. De opdrachtgever vrijwaart

JaGri Administratieve Dienstverlening uitdrukkelijk voor dergelijke aanspraken.

 

Artikel 13: Geschillen

13.1 Alle geschillen tussen JaGri Administratieve Dienstverlening en zijn opdrachtgever, zullen bij uitsluiting van ieder ander,

worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement waar JaGri Administratieve Dienstverlening zijn

hoofdvestiging heeft.

 

Artikel 14: Wijzigingen

14.1 JaGri Administratieve Dienstverlening is steeds bevoegd deze algemene dienstverleningsvoorwaarden te wijzigen.

JaGri Administratieve Dienstverlening

GSM: 06 418 167 67
Mail: info@JaGri.nl

© JaGri 2011
Algemene voorwaarden